Cərir ət-Təbəraninin oğlu İmam Məhəmməd, Ömər səltənətinin dövründə fəthləri təsvir edərkən fəthlərdə ən müvəffəq olan xəlifələrdən əlbətdə Xəttab oğlu Ömər olduğunu söylədi. Kafirləri təqib etdi, qoşunlarını məğlub etdi, divan qurdu və müxtəlif dövlətlərə vergi tətbiq etdi.

Onun qoşunları Ceyhun çayı boyunca şərqə doğru irəlilədilər; şimalda Aderbican (Azərbaycanda), Bab-ul-Əbvab (Dərbənd) və Yəcuc və Məcuc divarları ilə təmasda olan Nəticə ölkəsinə çatdılar; cənubda Hind, Sind, Bəhreyn, Ümman və Mekrana, qərbdə isə Konstantinopol sərhədlərinə çatdılar və bütün xalqlar ona itaət etdilər …Onun bir ordusu Suriyada, digəri Aderbicanda idi: bu ölkə Həmədandan Bab-ul-Əbvəbə qədər uzanırdı.

(Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммедом-Рафи, с предисловием П. У. // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 5. — Тифлис, 1871. Стр. 28—29.)Mənbə: turcomanica.blogspot

Mənbə: turcomanica.blogspot.сom

Write A Comment